รายงานเงินคงเหลือ

รายงานเงินคงเหลือ

ปีงบประมาณ

รายงานเงินคงเหลือ รายเขต ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ เขต ยอดเงินคงเหลือยกมา รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลือ %เงินคงเหลือ
1 เชียงใหม่ 110,906,310.70 276,913,493.34 26,194,077.65 361,625,726.39 93.25
2 พิษณุโลก 186,435,813.86 130,421,621.77 15,742,916.71 301,114,518.92 95.03
3 นครสวรรค์ 85,446,527.67 139,747,273.72 19,193,315.23 206,000,486.16 91.48
4 สระบุรี 500,276,161.74 165,844,413.32 88,106,146.96 578,014,428.10 86.77
5 ราชบุรี 383,134,125.79 153,447,089.21 66,848,991.28 469,732,223.72 87.54
6 ระยอง 470,493,927.62 253,559,151.42 85,825,452.17 638,227,626.87 88.15
7 ขอนแก่น 69,474,081.03 217,796,082.08 19,052,981.83 268,217,181.28 93.37
8 อุดรธานี 100,519,192.97 258,542,359.31 14,349,146.66 344,712,405.62 96.00
9 นครราชสีมา 98,494,602.12 286,045,293.22 23,409,939.00 361,129,956.34 93.91
10 อุบลราชธานี 66,501,201.45 197,193,984.59 10,934,944.01 252,760,242.03 95.85
11 สุราษฏร์ธานี 307,855,290.59 170,970,835.52 34,039,505.41 444,786,620.70 92.89
12 สงขลา 4,763,309.40 166,682,067.76 329,108.00 171,116,269.16 99.81
รวม 2,384,300,544.94 2,417,163,665.26 404,026,524.91 4,397,437,685.29 91.59