ติดต่อเรา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่วนกลาง

นายอาทิตย์ วสุรัตน์

 • athit.v@nhso.go.th
 • 090-1975125
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่

นายประมวล ปาละก้อน

 • pramuan.p@nhso.go.th
 • 089-8509802
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก

นายนพดล พุ่มยิ้ม

 • noppadon.p@nhso.go.th
 • 089-6395539
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์

นายพนมศักดิ์ เอมอยู่

 • phanomsak.e@nhso.go.th
 • 089-9615246
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

นายประพจน์ บุญมี

 • prapot.b@nhso.go.th
 • 084-4390145
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี

นางกิริยา ลาภเจริญวงศ์

 • kiriya.l@nhso.go.th
 • 084-4390143
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง

นายอัษฎาวุธ สาระสิทธิ์

 • adsadawut.s@nhso.go.th
 • 084-5441004
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

นายปรเมศร์ เพ็งสว่าง

 • poramete.p@nhso.go.th
 • 090-1975209
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

นายสกุล วันศรี

 • sakul.w@nhso.go.th
 • 084-4390121