กองทุนฯ รหัส 5xxxx เปลี่ยนไปใช้ รหัสใหม่ Lxxxx เป็น Username ส่วน Password ใช้ของเดิม

116.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช. เขต 6 กรณีกองทุนตำบลนนทรีย์ จังหวัดตราด ค่าใช้จ่ายตามข้อ 7(4) ไม่เพียงพอสามารถใช้งบปกติของ อปท. มาดำเนินการได้หรือไม่


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 13/09/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 13/09/2560 โดย Admin