เปิด!!! รับฟังความเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ....ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.60 ถึง 31 ธ.ค.60

การปรับปรุงรหัสประจำตัวกองทุนฯ (Username)
ตามที่ สปสช.ได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลรหัสประจำตัวกองทุนฯ ในส่วนของกองทุนฯ ที่มีรหัส ขึ้นต้นด้วยเลข 5XXXX เพื่อปรับให้เป็นหมวด LXXXX ทั้งหมด บัดนี้ได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะส่งผลให้กองทุนฯ หมวด 5xxxx จำนวน 951 แห่ง ต้องไปใช้รหัสใหม่ (ตามเอกสารแนบ) โดยการเข้าโปรแกรม ขอให้ใช้ Username = รหัสประจำตัวใหม่ ส่วน Password ใช้ตามเดิม จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 09/02/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 09/02/2560 โดย Admin