เปิด!!! รับฟังความเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ....ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.60 ถึง 31 ธ.ค.60

Flow ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน ได้จัดทำขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยแบ่งเป็น 5 กรณี ดังนี้ 1. กรณีผู้เสนอโครงการเป็น "หน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 2. กรณีผู้เสนอโครงการเป็น "หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข" 3. กรณีผู้เสนอโครงการเป็น "หน่วยงานของรัฐ" 4. กรณีผู้เสนอโครงการเป็น "กลุ่มหรือองค์กรประชาชน" 5. กรณีผู้เสนอโครงการเป็น "โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 16/02/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 03/05/2560 โดย Admin