เปิด!!! รับฟังความเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ....ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.60 ถึง 31 ธ.ค.60

รวมตอบข้อหารือกองทุนฯ ตำบล 57-59
รวมหนังสือตอบข้อหารือ ที่รวบรวมการตอบเป็นลายลักษณ์อักษร ตามประกาศฯ ปี 57 และที่เพิ่มเติม โดยจัดทำเป็นไฟล์ PDF ให้ Download ไปศึกษา และนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 06/03/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 06/03/2560 โดย Admin