เปิด!!! รับฟังความเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ....ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.60 ถึง 31 ธ.ค.60

เอกสาร แบบฟอร์ม ในการดำเนินงาน LTC
https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTE1Mg==

ประกาศเมื่อวันที่ 03/09/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 03/09/2560 โดย Admin