เปิด!!! รับฟังความเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ....ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.60 ถึง 31 ธ.ค.60

รับฟังความเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ....
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ชาติ จะดำเนินการแก้ไขประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. .... เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเปิดการรับฟังความเห็นขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไข ระหว่าง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ตามช่องทาง https://goo.gl/forms/yxCjVrraHYhPPCRK2

ประกาศเมื่อวันที่ 24/11/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 24/11/2560 โดย Admin