ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗(๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องวายุภักษ์ ๖ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศฯ ข้อ ๗(๓) และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพื้นที่อื่นได้ต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกองทุนกองทุน อบต./เทศบาล ผู้แทนศูนย์เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่สนใจพัฒนาเป็นศูนย์ต้นแบบดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ จำนวน ๕๒ แห่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ สปสช. ส่วนกลางและเขต รวม ๑๗๐ คน โดยที่ประชุมได้มีข้อสรุปแนวทางการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนฯ ร่วมกันดังนี้ (ตามไฟล์ที่แนบมา)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 16/06/2558 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 16/06/2558 โดย Admin